Terms and Conditions

Artikel 1: Algemene bepalingen/toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Dienst(en) en Producten van Garcia’s Nail Care B.V. (hierna: “GNC”), gevestigd te Zeewolde (Kvk nr. 78584264).

1.2    Deze Algemene Voorwaarden worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen van GNC en van de Overeenkomst, ook als bij de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3    Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing, voor zover daarvan niet door GNC en de Contractant tezamen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4    GNC sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Contractant uit.

1.5   Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld per 01-01-2022 en bevatten 7 pagina’s.

Artikel 2 : Definities

2.1    In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

         betekenisgebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2.2    Bedrijf : De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2.3    Consument : De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2.4    Koop op afstand : De overeenkomst tussen de wederpartij en GNC, waarbij in het kader van

         een door de GNC georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de

         overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor

         communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

2.5    Overeenkomst : Elke overeenkomst/koop gesloten tussen GNC en de wederpartij.

2.6    Product : Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst of koop gesloten tussen de

         Wederpartij en GNC.

2.7    Wederpartij :Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft

         afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 3 : Werkingssfeer

3.1     Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen GNC en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GNC, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3.3     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4     Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden GNC en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

3.5     Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met GNC zijn overeengekomen.

Artikel 4 : Aanbiedingen

4.1     Aanbiedingen worden via de webshop, schriftelijk en/of elektronisch gedaan,

         tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

4.2     Alle aanbiedingen van GNC zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor

         aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld

         vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

4.3     De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4     GNC kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen

         van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had

behoren te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5     Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het

         in de aanbieding opgenomen aanbod dan is GNC daaraan niet gebonden. De Overeenkomst

         komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GNC anders

         aangeeft.

4.6     Een samengestelde prijsopgave verplicht GNC niet tot levering van een deel van de in de

         aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7     Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of Nabestellingen.

Artikel 5 : Totstandkoming overeenkomst

5.1     De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de

         aanbieding van GNC.

5.2     De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de

         uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen

         dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan GNC.

5.3     Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft

         GNC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die

         worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 6 : Prijzen

6.1     Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de

         prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij

         anders aangegeven.

6.2     Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijze in euro’s

         uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

6.3     De prijzen zijn (inclusief/exclusief), verpakkings-, bezorg- of verzendkosten, tenzij anders

         aangegeven.

6.4     Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

6.5     Van alle bijkomende kosten zal GNC tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de

         Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de

         Wederpartij kunnen worden berekend.

6.6     GNC kan extra kosten in rekening brengen voor de betaalwijze. De prijzen en/of tarieven zijn

         exclusief extra kosten voor de betaalmethode.

6.7     GNC zal alleen de daadwerkelijke kosten voor de desbetreffende betaalwijze in rekening    brengen.

Artikel 7 : Prijswijziging

7.1     Indien GNC met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs

         overeenkomt, is GNC gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk

         niet onder voorbehoud is gegeven.

7.2     Indien GNC het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig

         mogelijk op de hoogte.

7.3     Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de

         Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring

         ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GNC rustende verplichting ingevolge de wet;
  • GNC alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden

  • De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8 : Koop op afstand

8.1     Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument

8.2     Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te

         geschieden. GNC streeft naar een levering binnen 48 uur nadat de bestelling correct geplaatst        is.

8.3     Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende

         veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de GNC geleverde zaken, zonder opgave

         van redenen, te herroepen.

8.4     In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig

kalenderdagen te herroepen indien GNC het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

8.5     Indien GNC niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft

verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door GNC geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien GNC in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

8.6     De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door GNC geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

8.7     Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen of bij terugzending van een gedeeltelijke bestelling.

8.8     Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij GNC heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

8.9     Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort GNC uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde

         bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

8.10   Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt GNC de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de

         hoogte en stort GNC uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug.

         Indien GNC en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs

         geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van

         GNC. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn

         ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd

8.11   Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop GNC geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • producten van persoonlijke aard;
  • producten die op maat gemaakt zijn

Artikel 9 : Levering

9.1     Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

9.2     Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

9.3     De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt

9.4     Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te

nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die

noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken

worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat GNC de

Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld. De Wederpartij zal in dat geval

alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 10 : Leveringstermijnen

10.1   De levering zal plaatsvinden binnen een door de GNC opgegeven termijn.

10.2   Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze

         termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

10.3   Indien GNC gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan GNC heeft verstrekt.

10.4   Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij GNC schriftelijk in gebreke te

         stellen, waarbij GNC alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

10.5   Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat GNC zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat GNC binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te Verlangen.

Artikel 11 : Risico-overgang consumenten

11.1   Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument

11.2   De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van GNC.

11.3   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

11.4   Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal GNC, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.

11.5   De Wederpartij is verplicht aan GNC de opslagkosten volgens het bij GNC gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 12 : Risico-overgang bedrijven

12.1   Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

12.2   De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van GNC.

12.3   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

12.4   Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal GNC, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.

12.5   De Wederpartij is verplicht aan GNC de opslagkosten volgens het bij GNC gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 13 : Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van een IDEAL overboeking op het tijdstip van de koop of
  levering, tenzij anders is overeengekomen.
  1. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
  1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  1. Na het verstrijken van 14 na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
  1. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van GNC en de verplichtingen van de Wederpartij jegens GNC onmiddellijk opeisbaar.
  1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
  1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft GNC, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
  1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft GNC, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
  1. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft GNC pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat GNC de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
  1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 : Eigendomsvoorbehoud

14.1   Alle door GNC in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van    GNC totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd

         deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

14.2   Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

14.3   Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze

         hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige

         andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 : Opschorting en ontbinding

15.1   Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft GNC het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is GNC bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is GNC bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

15.1.1        na het sluiten van de Overeenkomst GNC omstandigheden ter kennis zijn gekomen

die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet

zal nakomen

15.1.2        de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft

15.1.3        de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot

surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke

personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom

15.2   Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst

         wordt ontbonden, zijn de vorderingen van GNC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 : Overmacht

16.1   Een tekortkoming kan niet aan GNC of de Wederpartij worden toegerekend, daar de

         tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het

         verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet

         gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

16.2   Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet

         voorzien, waarop GNC geen invloed kan uitoefenen en waardoor GNC niet in staat is de

         verplichtingen na te komen.

Artikel 17 : Garanties

17.1   GNC garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. GNC garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

17.2   De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

17.3   Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

17.4   Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal GNC, na vermelding hiervan,het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

17.5   Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

17.6   Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat GNC in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

17.7   De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GNC geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 18 : Aansprakelijkheid

18.1   GNC is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van GNC.

18.2   GNC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

18.3   GNC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GNC is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GNC kenbaar behoorde te zijn.

18.4   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GNC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

18.5   Indien GNC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GNC beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door GNC aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat GNC overeenkomstig de verzekering draagt.

18.6   De Wederpartij dient de schade waarvoor GNC aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan GNC te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze Schade.

18.7   Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens GNC vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19: Vrijwaring

19.1   De Wederpartij vrijwaart GNC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

19.2   Indien GNC door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden GNC zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van GNC en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20: Verjaringstermijn

20.1   Voor alle vorderingen jegens GNC en de door GNC (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

20.2   Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij GNC ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 21: Klachtenregeling

21.1   Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan GNC een klacht indienen

21.2   De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij GNC in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht

21.3   GNC behandelt alle klachten vertrouwelijk

21.4   Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal GNC de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer GNC de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen

21.5   GNC zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 22: Privacy en cookies

22.1   GNC hanteert een separaat Privacybeleid op haar website waarin vermeld wordt hoe GNC met persoonsgegevens omgaat. Tevens worden hierin de cookies vermeld. Het document kan opgevraagd worden ter inzage en is beschikbaar gesteld op de website.

Artikel 23: Wijziging algemene voorwaarden

23.1   GNC heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

23.2   Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

23.3   GNC zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

23.4   De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

23.5   Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 24: Wijziging algemene voorwaarden

24.1   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GNC partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

24.2   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.